Het beloningsbeleid

Beloningsbeleid, overeenkomstig de statuten 26 November 1996 van Stichting Dier en Daad Artikel 5 De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun gemaakte kosten.

 

De doelstelling

De stichting is opgericht 26 November 1996, daar er duidelijk de behoefte bestond aan een opvang voor oude, minder valide en chronisch zieken gezelschapsdieren welke zich bevonden in Nederlandse instellingen, asielen en dierenartspraktijken. Deze huisvesting bij hen was tijdelijk en zij zochten naar een vaste opvang. Stichting Dier en Daad heeft deze taak op zich genomen  en biedt een basis van vaste huisvesting en verzorging. Wij hadden deze zorg taak al langer dan 5 jaar en hebben deze omgezet naar een stichtingsvorm. Doelstelling statutair vastgesteld met statuten 26 November 1996 Artikel 2

De stichting heeft ten doel:

a. een adequate opvang te bieden aan oude, minder valide en chronisch zieken gezelschapsdieren en ondersteuning te bieden aam particulieren, stichtingen en instanties die dit doel onderschrijven

b.  het verlichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De dieren verblijven in de privé woning van een bestuurslid, welke zelf de huur en aanverwanten betaalt. 

 

Het verkrijgen van donaties en giften

Vermogen statutair vastgesteld in de statuten van 26 November 1996,  Artikel 3:

Het vermogen van de stichting zal gevormd worden door:

-het door de oprichter tot verwezenlijking van het stichtingsdoel bestemde bedrag van 2.252,31 gulden.

-subsidies en donaties

- hetgeen de stichting door erfstelling, legaat schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt. De stichting onderhoudt contacten met haar donateurs en diverse instellingen door middel van nieuwsbrieven, informatie op de website en gebruik van sociale media.

 

Financiële verantwoording    

Artikel 8 statuten : besluitvorming (mede met betrekking tot financiële zaken) komt mede toe aan twee gezamenlijke handelende bestuursleden..

Het jaarverslag wordt eenmaal per jaar door de penningmeester opgemaakt en met het bestuur besproken.  Tevens bespreekt het bestuur de financiële stand van zaken tijdens bestuursvergaderingen.

Ontbinding en vereffening opgenomen conform de statuten Artikel 13:

5. Een overschot van vereffening zal worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting, of komt ten goede aan een algemeen nut beogende instelling.

Stichting Dier en Daad, zal, zoals voorgeschreven in de nieuwe voorwaarden ANBI per 1Juli haar financieel jaarverslag en balans op deze site openbaar maken.

 

Beleidsplan 2020 tot 2022

Stichting Dier en Daad heeft tot doel dierenleed kenbaar en bespreekbaar te maken en oplossingen te creëren.  

Haar hoofdtaak is: een adequate opvang te bieden aan oude, minder valide en chronisch zieken gezelschapsdieren. Wij staan als opvang duidelijk geadresseerd in Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (homepage en jaarlijkse uitgave boek),  http://www.stichtingdierendaad.net, en bij de Dierenwegwijzer van Nederland, met uitleg over onze werkzaamheden. Veel asielen en instellingen zijn bekend met de stichting. Opnamebeleid. Het huishoudelijk reglement van de Stichting beschrijft ons beleid met betrekking tot opnames. Uitzonderlijke opnames worden in een bestuursvergadering voorgelegd en besloten, mede door de huidige economische crisis, de opname-verzoeken zullen toenemen. De stichting kan 37 dieren opvangen, medisch stabiliseren en verzorgen. De Stichting zal, naast de jaarlijkse uitgave van “Spuit 11” meer gebruik gaan maken van internet en sociale media om haar naamsbekendheid te vergroten, mede met de doelstelling om meer donateurs te genereren.


 Jaar overzicht 2020 copy banken    
 

NL55 RABO 0378 5288 58 EUR Zakelijke rekening

Saldo 01-01-2020 : 387,95 C

Saldo 31-12-2020 : 364,27 C

Door u ontvangen rente in 2020 : 0,00

Door u betaalde rente in 2020 : 0,24

 

NL96 RABO 1335 3688 09 EUR Rabo BedrijfsSpaarRekening

 

Saldo 01-01-2020 : 1.000,00 C

Saldo 31-12-2020 : 1.700,30 C

Door u ontvangen rente in 2020 : 0,30

Door u betaalde rente in 2020 : 0,0

 

ING Zakelijke Rekening: 

 

Saldo op 01-01-2020 1.108,11

Saldo op 31-12-2020 1.356,72

 

ING Zakelijke Spaarrekening:


Saldo op 01-01-2020 1,06

Saldo op 31-12-2020 0,00

Rente, ontvangen in 2020 0,00

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

I

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 


   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

     
     
     
     
     
     
     
     
         

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

     
     
     
     
     
     
     
     
         

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

     
     
     
     
     
     
     
     
   

 

     
     
     
     
     
     
     
     
         

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
24/7 tweemaal daags insuline voor de diabetes dieren
24/7 tweemaal daags insuline voor de diabetes dieren