Het beloningsbeleid

Beloningsbeleid, overeenkomstig de statuten 26 November 1996 van Stichting Dier en Daad Artikel 5 De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun gemaakte kosten.

 

 De doelstelling

De stichting is opgericht 26 November 1996, daar er duidelijk de behoefte bestond aan een opvang voor oude, minder valide en chronisch zieken gezelschapsdieren welke zich bevonden in Nederlandse instellingen, asielen en dierenartspraktijken. Deze huisvesting bij hen was tijdelijk en zij zochten naar een vaste opvang. Stichting Dier en Daad heeft deze taak op zich genomen  en biedt een basis van vaste huisvesting en verzorging. Wij hadden deze zorg taak al langer dan 5 jaar en hebben deze omgezet naar een stichtingsvorm. Doelstelling statutair vastgesteld met statuten 26 November 1996 Artikel 2

De stichting heeft ten doel:

a. een adequate opvang te bieden aan oude, minder valide en chronisch zieken gezelschapsdieren en ondersteuning te bieden aam particulieren, stichtingen en instanties die dit doel onderschrijven

b.  het verlichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De dieren verblijven in de privé woning van een bestuurslid, welke zelf de huur en aanverwanten betaalt. 

 

Het verkrijgen van donaties en giften

Vermogen statutair vastgesteld in de statuten van 26 November 1996,  Artikel 3:

Het vermogen van de stichting zal gevormd worden door:

-het door de oprichter tot verwezenlijking van het stichtingsdoel bestemde bedrag van 2.252,31 gulden.

-subsidies en donaties

- hetgeen de stichting door erfstelling, legaat schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt. De stichting onderhoudt contacten met haar donateurs en diverse instellingen door middel van nieuwsbrieven, informatie op de website en gebruik van sociale media.

 

Financiële verantwoording    

Artikel 8 statuten : besluitvorming (mede met betrekking tot financiële zaken) komt mede toe aan twee gezamenlijke handelende bestuursleden..

Het jaarverslag wordt eenmaal per jaar door de penningmeester opgemaakt en met het bestuur besproken.  Tevens bespreekt het bestuur de financiële stand van zaken tijdens bestuursvergaderingen.

Ontbinding en vereffening opgenomen conform de statuten Artikel 13:

5. Een overschot van vereffening zal worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting, of komt ten goede aan een algemeen nut beogende instelling.

Stichting Dier en Daad, zal, zoals voorgeschreven in de nieuwe voorwaarden ANBI per 1Juli haar financieel jaarverslag en balans op deze site openbaar maken.

 

Beleidsplan 2020 tot en met 2022

Stichting Dier en Daad heeft tot doel dierenleed kenbaar en bespreekbaar te maken en oplossingen te creëren.  

Haar hoofdtaak is: een adequate opvang te bieden aan oude, minder valide en chronisch zieken gezelschapsdieren. Wij staan als opvang duidelijk geadresseerd in Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (homepage en jaarlijkse uitgave boek),  http://www.stichtingdierendaad.net, en bij de Dierenwegwijzer van Nederland, met uitleg over onze werkzaamheden. Veel asielen en instellingen zijn bekend met de stichting. Opnamebeleid. Het huishoudelijk reglement van de Stichting beschrijft ons beleid met betrekking tot opnames. Uitzonderlijke opnames worden in een bestuursvergadering voorgelegd en besloten, mede door de huidige economische crisis, de opname-verzoeken zullen toenemen. De stichting kan 37 dieren opvangen, medisch stabiliseren en verzorgen. De Stichting zal, naast de jaarlijkse uitgave van “Spuit 11” meer gebruik gaan maken van internet en sociale media om haar naamsbekendheid te vergroten, mede met de doelstelling om meer donateurs te genereren.

 

 

Jaarverslag: zorg verlenen aan en voorlichting geven over chronisch zieke gezelschapsdieren

Verrichte werkzaamheden:

  • zorg verlenen aan de in de Stichting gehuisveste chronische zieke gezelschapsdieren -  verstrekken van (dieet)voeding,  toedienen medicatie (voor een diversiteit aan medische aandoeningen, waaronder diabetes), vachtverzorging, schoon houden van en onderhoud aan de dierenvertrekken (waaronder een tweetal aparte ziekenboegen, een extra gebouwd in 2021) waarin dieren separaat kunnen worden behandeld en/of in quarantaine kunnen worden gehouden), bezoeken afleggen aan de dierenarts voor vaccinaties, operaties en overige behandelingen 
  • inkoop van voeding, medicatie, kattengrit en schoonmaakmiddelen
  • financiele administratie: bijhouden inkomsten (donaties) en uitgaven (voeding, medicatie, kattengrit, schoonmaakmiddelen, dierenartsbezoeken); opstellen jaarverslag (deze wordt ook op de website gepubliceerd) 
  • voorlichting: telefonisch spreekuur voor donateurs, dierenartsen en overige dierorganisaties mbt de opvang en verzorging van chronisch zieke gezelschapsdieren 
Verkrijgen inkomsten: donaties. In de lockdown jaren 2020 en 2021 heeft de stichting, gezien de drukke werkzaamheden (wij namen, in tegenstelling tot andere stichtingen, nog dieren op), weinig fondsenwervende activiteiten verricht. De donateurs hebben, zoals ieder jaar,  in december 2021 een kerstmailing ontvangen, waarin de Stichting uitleg heeft gegeven over de verrichte werkzaamheden en over de financiele stand van zaken. 
Beheer en besteding vermogen: van de donaties, worden de bovengenoemde uitgaven verricht. Het bestuur ontvangt geen geldelijke vergoeding. 

 


Financieel Jaarverslag 2020

 

Saldo 1-1-2020 Banken                      1557,34

Rabo Bedrijfs Spaarrekening                1000,00

Zakelijke Spaarrekening ING                      1,06   

Inkomsten  2020                               12739,62   

Bestuurlijke bijdrage                            2144,56

Rente                                                        0,30

 

Totaal                                              17442,88 Euro

 

Saldo 31-12-2020 Banken                     1730,36

Rabo Bedrijfs Spaarrekening                   1700,30

Zakelijke Spaarrekening ING                           0,0   

Uitgave  2020                                       14011,98

Rente                                                            0,24

Totaal                                                 17442,88 Euro

 

Inkomsten 2020

Donaties                                                   6215,16

Mevr.P                                                      3000,00

Rechten Voor Al Wat Leeft                           800,00

Kerst mail                                                 2724,46

Bestuurlijke eigen bijdrage                        2144,56

Rente spaarrekening                                        0,30

Totaal                                                     14884,48 Euro

 

Uitgave 2020

Algemeen dierverzorging                         3837,47

Algemeen kosten                                       211,38

Bankkosten                                                347,14

Internet/pc/homepage                               690,19

Diabetes kosten                                         249,60

Dieetvoeding                                            2169,96

Elektriciteit                                                 885,36

Gemeentelijke belastingen                          169,48

Huishoudelijke artikelen                             283,28

Kantoorartikelen                                           29,10

Kattengrit                                                  1386,82

Kosten bestuur                                                1,74

Kosten donateurs                                            3,87

Mailingkosten Kerst                                     508,21

Overige huisvestingkosten                           626,74

Provisie kosten Rabobank                                3,36

Schoonmaak artikelen                                  715,08

St, pand onderhoud                                      191,01

Telefoon                                                       101,60

Textiel                                                          310,90

Transport                                                        47,90

Vervanging van apparatuur                          1037,13

Verzekering algemeen                                    204,66

Totaal                                                        14011,98 Euro

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

I

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 


   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

     
     
     
     
     
     
     
     
         

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

     
     
     
     
     
     
     
     
         

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

     
     
     
     
     
     
     
     
   

 

     
     
     
     
     
     
     
     
         

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
24/7 tweemaal daags insuline voor de diabetes dieren
24/7 tweemaal daags insuline voor de diabetes dieren