Het beloningsbeleid

Beloningsbeleid, overeenkomstig de statuten 26 November 1996 van Stichting Dier en Daad Artikel 5 De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun gemaakte kosten.

 

 De doelstelling

De stichting is opgericht 26 November 1996, daar er duidelijk de behoefte bestond aan een opvang voor oude, mindervalide en chronisch zieken gezelschapsdieren welke zich bevonden in Nederlandse instellingen, asielen en dierenartspraktijken. Deze huisvesting bij hen was tijdelijk en zij zochten naar een vaste opvang. Stichting Dier en Daad heeft deze taak op zich genomen  en biedt een basis van vaste huisvesting en verzorging. Wij hadden deze zorg taak al langer dan 5 jaar en hebben deze omgezet naar een stichtingsvorm. Doelstelling statutair vastgesteld met statuten 26 November 1996 Artikel 2

De stichting heeft ten doel:

a. een adequate opvang te bieden aan oude, mindervalide en chronisch zieken gezelschapsdieren en ondersteuning te bieden aam particulieren, stichtingen en instanties die dit doel onderschrijven

b.  het verlichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De dieren verblijven in de privéwoning van een bestuurslid, welke zelf de huur en aanverwanten betaalt. 

 

Het verkrijgen van donaties en giften

Vermogen statutair vastgesteld in de statuten van 26 November 1996,  Artikel 3:

Het vermogen van de stichting zal gevormd worden door:

-het door de oprichter tot verwezenlijking van het stichtingsdoel bestemde bedrag van 2.252,31 gulden.

- subsidies en donaties

- hetgeen de stichting door erfstelling, legaat schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt. De stichting onderhoudt contacten met haar donateurs en diverse instellingen door middel van nieuwsbrieven, informatie op de website en gebruik van sociale media.

 

Financiële verantwoording    

Artikel 8 statuten: besluitvorming (mede met betrekking tot financiële zaken) komt mede toe aan twee gezamenlijke handelende bestuursleden.

 

 

Het jaarverslag wordt eenmaal per jaar door de penningmeester opgemaakt en met het bestuur besproken. Tevens bespreekt het bestuur de financiële stand van zaken tijdens bestuursvergaderingen.

Ontbinding en vereffening opgenomen conform de statuten Artikel 13:

5. Een overschot van vereffening zal worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting, of komt ten goede aan een algemeen nut beogende instelling.

Stichting Dier en Daad, zal, zoals voorgeschreven in de nieuwe voorwaarden ANBI per 1 Juli haar financieel jaarverslag en balans op deze site openbaar maken.

 

Beleidsplan 2020 tot en met 2022

Stichting Dier en Daad heeft tot doel dierenleed kenbaar en bespreekbaar te maken en oplossingen te creëren.  

Haar hoofdtaak is: een adequate opvang te bieden aan oude, mindervalide en chronisch zieken gezelschapsdieren. Wij staan als opvang duidelijk geadresseerd in Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (homepage en jaarlijkse uitgave boek),  http://www.stichtingdierendaad.net, en bij de Dierenwegwijzer van Nederland, met uitleg over onze werkzaamheden. Veel asielen en instellingen zijn bekend met de stichting. Opnamebeleid. Het huishoudelijk reglement van de Stichting beschrijft ons beleid met betrekking tot opnames. Uitzonderlijke opnames worden in een bestuursvergadering voorgelegd en besloten, mede door de huidige economische crisis, de opname-verzoeken zullen toenemen. De stichting kan 37 dieren opvangen, medisch stabiliseren en verzorgen. De Stichting zal, naast de jaarlijkse uitgave van “Spuit 11” meer gebruik gaan maken van internet en sociale media om haar naamsbekendheid te vergroten, mede met de doelstelling om meer donateurs te genereren.

 

 

Jaarverslag: zorg verlenen aan en voorlichting geven over chronisch zieke gezelschapsdieren

Verrichte werkzaamheden:

  • zorg verlenen aan de in de Stichting gehuisveste chronische zieke gezelschapsdieren -  verstrekken van (dieet)voeding,  toedienen medicatie (voor een diversiteit aan medische aandoeningen, waaronder diabetes), vachtverzorging, schoon houden van en onderhoud aan de dierenvertrekken (waaronder een tweetal aparte ziekenboegen, een extra gebouwd in 2021) waarin dieren separaat kunnen worden behandeld en/of in quarantaine kunnen worden gehouden), bezoeken afleggen aan de dierenarts voor vaccinaties, operaties en overige behandelingen 
  • inkoop van voeding, medicatie, kattengrit en schoonmaakmiddelen
  • financiële administratie: bijhouden inkomsten (donaties) en uitgaven (voeding, medicatie, kattengrit, schoonmaakmiddelen, dierenartsbezoeken); opstellen jaarverslag (deze wordt ook op de website gepubliceerd) 
  • voorlichting: telefonisch spreekuur voor donateurs, dierenartsen en overige dierorganisaties m.b.t. de opvang en verzorging van chronisch zieke gezelschapsdieren 
  • Opname bestuur in UBO-register KVK

 

Verkrijgen inkomsten: donaties. In de lockdown jaren 2020 en 2021 heeft de stichting, gezien de drukke werkzaamheden (wij namen, in tegenstelling tot andere stichtingen, nog dieren op), weinig fondsenwervende activiteiten verricht. De donateurs hebben, zoals ieder jaar,  in december 2021 een kerstmailing ontvangen, waarin de Stichting uitleg heeft gegeven over de verrichte werkzaamheden en over de financiële stand van zaken. 
Beheer en besteding vermogen: van de donaties, worden de bovengenoemde uitgaven verricht. Het bestuur ontvangt geen geldelijke vergoeding. 

 

 
         

 

Financieel Jaarverslag 2021

 

 

 

Saldo 1-1-2021 Banken                          1730,36

Rabo Bedrijfs Spaarrekening                  1700,30

Zakelijke Spaarrekening ING                       0,00    

Donaties  2021                                      11255,77

Bestuurlijke bijdrage                                 771,44

Rente                                                             0,25 

 

Totaal                                                    15458,12 Euro

 

 

 

Saldo 31-12-2021 Banken                        1722,87

Rabo Bedrijfs Spaarrekening                    3050,00   

Zakelijke Spaarrekening ING                         0,00  

Uitgave  2021                                          10685,25

 

Totaal                                                      15458,12 Euro  

 

 

 

Inkomsten 2021

 

Donaties                                                     1730,00

Donatie Mvr. I. de R.                                   800,00

Donatie Mvr. H. H                                       500,00

Donatie Fam. L. (legaat)                            1777,00

Rechten Voor Al Wat Leeft                         600,00

Kerstgift                                                       580,00

Bestuurlijke eigen bijdrage                          771,44

Maanddonatie                                             3086,27

Mailing  2021                                             2182,50

Rente spaarrekening                                         0,25

 

Totaal                                                       12027,46 Euro

 

 

 

Uitgave 2021

 

Algemeen dierverzorging                           4163,91                                  

Bankkosten                                                   351,38

Bestuurskosten                                               31,25

Computer kosten                                          161,66

Corona kosten                                                24,95

Internet/pc                                                    526,98

Dieetvoeding                                              1635,98

Donateur kosten                                             27,89

Elektriciteit                                                  885,36

Kamer van Koophandel                                   7,70

Kattengrit                                                     748,66

Mailing kosten                                             187,70

Ontsmetten                                                     97,36

Presentatie kosten                                          93,99

Provisie kosten Rabobank                               3,36

Schoonmaakkosten                                      331,37

Schoonmaakartikelen                                   501,47

Telefoon                                                       103,95

Textiel                                                          188,85

Vervanging apparatuur                                 298,15

Verzekeringen                                               205,33

Website                                                         108,00

 

Totaal                                                       10685,25 Euro         

 

                  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

I

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 


   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

     
     
     
     
     
     
     
     
         

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

     
     
     
     
     
     
     
     
         

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

     
     
     
     
     
     
     
     
   

 

     
     
     
     
     
     
     
     
         

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
24/7 tweemaal daags insuline voor de diabetes dieren
24/7 tweemaal daags insuline voor de diabetes dieren