Het beloningsbeleid

Beloningsbeleid, overeenkomstig de statuten 26 november 1996 van Stichting Dier en Daad Artikel 5 De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun gemaakte kosten.

 

 De doelstelling

De stichting is opgericht 26 november 1996, daar er duidelijk de behoefte bestond aan een opvang voor oude, mindervalide en chronisch zieken gezelschapsdieren welke zich bevonden in Nederlandse instellingen, asielen en dierenartspraktijken. Deze huisvesting bij hen was tijdelijk en zij zochten naar een vaste opvang. Stichting Dier en Daad heeft deze taak op zich genomen en biedt een basis van vaste huisvesting en verzorging. Wij hadden deze zorg taak al langer dan 5 jaar en hebben deze omgezet naar een stichtingsvorm. Doelstelling statutair vastgesteld met statuten 26 november 1996 Artikel 2.

 

De stichting heeft ten doel:

a. een adequate opvang te bieden aan oude, mindervalide en chronisch zieken gezelschapsdieren en ondersteuning te bieden aam particulieren, stichtingen en instanties die dit doel onderschrijven

b.  het verlichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De dieren verblijven in de privéwoning van een bestuurslid, welke zelf de huur en aanverwanten betaalt.

 

Het verkrijgen van donaties en giften

Vermogen statutair vastgesteld in de statuten van 26 november 1996, Artikel 3:

Het vermogen van de stichting zal gevormd worden door:

- het door de oprichter tot verwezenlijking van het stichtingsdoel bestemde bedrag van 2.252,31 gulden.

- subsidies en donaties

- hetgeen de stichting door erfstelling, legaat schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt. De stichting onderhoudt contacten met haar donateurs en diverse instellingen door middel van nieuwsbrieven, informatie op de website en gebruik van sociale media.

 

Financiële verantwoording    

Artikel 8 statuten: besluitvorming (mede met betrekking tot financiële zaken) komt mede toe aan twee gezamenlijke handelende bestuursleden.

 

Het jaarverslag wordt eenmaal per jaar door de penningmeester opgemaakt en met het bestuur besproken. Tevens bespreekt het bestuur de financiële stand van zaken tijdens bestuursvergaderingen.

Ontbinding en vereffening opgenomen conform de statuten Artikel 13:

5. Een overschot van vereffening zal worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting, of komt ten goede aan een algemeen nut beogende instelling.

Stichting Dier en Daad, zal, zoals voorgeschreven in de nieuwe voorwaarden ANBI per 1 juli haar financieel jaarverslag en balans op deze site openbaar maken.

 

 

Beleidplan 2023 tot en met 2024 

 

Stichting Dier en Daad heeft tot doel dierenleed kenbaar en bespreekbaar te maken en oplossingen te creëren. 

De stichting heeft als visie dat elk levend wezen recht heeft op kwaliteit leven.

 

De hoofdtaak is: een adequate opvang te bieden aan oude, mindervalide en chronisch zieken gezelschapsdieren waarin deze visie ook wordt vertaald.

Wij staan als opvang duidelijk geadresseerd in Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (homepage en jaarlijkse uitgave boek),  http://www.stichtingdierendaad.net, en bij de Dierenwegwijzer van Nederland, met uitleg over onze werkzaamheden. Veel asielen en instellingen zijn bekend met de stichting, mede door aanwezige professionele netwerken.

De stichting kan 20/25 dieren opvangen, medisch stabiliseren en verzorgen. Echter dit is wisselend. Het wordt mede bepaald door de behoefte van intensiteit van de verzorging per dier en de inkomsten van de dieren in hun stichting. Een zware diabetes vraagt meer zorg dan een stabiele nierpatiënt. Ook elke opname ligt anders. Wij kunnen alleen die kwaliteit leven geven als daar op alle vlakken ruimte voor is. Elk dier is bijzonder en heeft recht op ruimte en haar/zijn specifieke verzorging.

Opnamebeleid. Het huishoudelijk reglement van de Stichting beschrijft ons beleid met betrekking tot opnames. Uitzonderlijke opnames worden in een bestuursvergadering voorgelegd en besloten. Voor meer informatie: zie doelstelling en taakomschrijving. 

 

Telefonische ziekenboeg. De aantal uren welke wij direct werkzaam zijn gaat verlengd worden vanaf september 2023 ook naar de avonduren, daar wij hebben gemerkt dat er meer behoefte aan is. Mensen voelen zich steeds vaker verantwoordelijk voor hun ziek dier en hebben vele vragen omtrent de dagelijkse verzorging van deze dieren. Dit is een heugelijke feit en daar gaat de stichting meer tijd insteken om zo onze ervaringen te delen op een persoonlijke manier. Wij hebben in 2022 een aantal aanpassingen gedaan en de voltooiing van dit project zal plaatsvinden in het jaar 2023. 

 

Groener werken. We gaan allemaal duurzamer werken en ook de stichting ziet daar de noodzaak van in, immers wij allen willen een leefbare aarde voor mens, dier en natuur. Alle bedrijven krijgen te maken met nieuwe wetgevingen op dit gebied en wij kunnen ons zo voorstellen dat ook organisaties in de toekomst met deze regelgevingen te maken gaan krijgen.

Veel van ons witgoed zit in klasse D/E of lager daar dit destijds goedkoper was in aanschaf, het meeste is ook ouder dan 12 jaar.. Deze gaan de loop van de jaren  2023 en 2024 vervangen worden door duurzame klasse A apparaten. Een investering welke een grote besparing gaat geven in verbruik elektriciteit en minder belastend zijn voor het milieu.

De stichting volgt hierin het advies van https://www.milieucentraal.nl/ .

Het plaatsen van een slimme meter in 2023 zodat wij nog beter onze elektriciteitverbruik in de gaten kunnen houden en afsluiting gas.

Alle lampen zijn vervangen door led of spaarlampen en ook heeft het pand dubbelglas. Mede scheiden wij afval en zijn op zoek naar kattengrit wat een minimaal verbruik kent met een natuurlijke afbraak met in achtneming van het gemak voor het dier en de hygiëne.

Asbestcontrole 2023 want er blijkt asbest te zitten in de ventilatiekanalen. Deze worden gedicht.

 

Jaarverslag: zorg verlenen aan en voorlichting geven over chronisch zieke gezelschapsdieren

Verrichte werkzaamheden:

  • zorg verlenen aan de in de Stichting gehuisveste chronische zieke gezelschapsdieren -  verstrekken van (dieet)voeding, toedienen medicatie (voor een diversiteit aan medische aandoeningen, waaronder diabetes), vachtverzorging, schoon houden van en onderhoud aan de dierenvertrekken (waaronder een tweetal aparte ziekenboegen, een extra gebouwd in 2021) waarin dieren separaat kunnen worden behandeld en/of in quarantaine kunnen worden gehouden), bezoeken afleggen aan de dierenarts voor vaccinaties, operaties en overige behandelingen 
  • inkoop van voeding, medicatie, kattengrit en schoonmaakmiddelen
  • financiële administratie: bijhouden inkomsten (donaties) en uitgaven (voeding, medicatie, kattengrit, schoonmaakmiddelen, dierenartsbezoeken); opstellen jaarverslag (deze wordt ook op de website gepubliceerd) 
  • voorlichting: telefonisch spreekuur voor donateurs, dierenartsen en overige dierorganisaties m.b.t. de opvang en verzorging van chronisch zieke gezelschapsdieren 
  • Opname bestuur in UBO-register KVK  mede vermelding UBO bij ING en Rabobank

Verkrijgen inkomsten: donaties, adoptie van een dier en giften. De donateurs hebben, zoals ieder jaar in december 2022 een kerstmailing ontvangen, waarin de Stichting uitleg heeft gegeven over de verrichte werkzaamheden en over de financiële stand van zaken. 

Beheer en besteding vermogen: van de donaties, worden de bovengenoemde uitgaven verricht. Het bestuur ontvangt geen geldelijke vergoeding. 

 

Financieel Jaarverslag 2022            
             
             

Saldo 1-1-2022 Banken    

1722,87

         

Rabo Bedrijfs Spaarrekening                      

                           3050,00

         

Zakelijke Spaarrekening ING  

0

         

Donaties  2022

9349,00

         

Bestuurlijke bijdrage 

549,10

         

Energie tegemoetkoming

190,00

         

Rabobank Spaar rente

0,42

         
             

Totaal

14861,39

         
             
             

Saldo 31-12-2022 Banken    

1125,79

         

Rabo Bedrijfs Spaarrekening     

2000,00

         

Zakelijke Spaarrekening ING      

0

         

Uitgave  2022      

11735,59

         

ING rente

0,01

         
             

Totaal

14861,39

         

 

 

Inkomsten 2022

           
             

Donaties 2022

                                1.312,50

         

Giften 2022

845,00

         

Maanddonatie

3.136,50

         

Mailing 2021

440,00

         

Mailing 2022

1.015,00

         

Donatie Mvr. J.

1.000,00

         

Donatie Mvr.P.

1.000,00

         

Stichting Rechten  Al  Wat Leeft

600,00

         
             

Totaal

9.349,00

         

 

 

Uitgave 2022

           
             

Algemene verzorging

                                127,32

   

Algemene voeding

409,57

         

Bankkosten ING

213,27

         

Belasting gemeente

450,87

         

Bestuurkosten

113,15

 

 

     

Brandbeveiliging

61,20

         

Computerkosten

143,88

         

Dieetvoeding

2.302,70

         

Dierenspeelgoed

46,83

         

Donateurkosten

143,67

         

Electra

1.377,92

         

Internet

547,98

         

Kamer van Koophandel

10,35

         

Kantoorartikelen los

12,00

         

Kattengrit

297,49

         

Knaagdierenopvang

43,20

         

Kosten vergadering

63,80

         

Mailingkosten 2022

238,84

         

Medische behandeling/medicatie/producten

1252,44

         

Notaris kosten legaat

71,95

         

PC en kantoor

1.039,00

         

Overige algemene kosten

513,72

         

Postzegels

9,60

         

Rabobank Debetrente

0,04

         

Rabobank kosten

183,04

         

Rabobank provisie

3,36

         

Schoonmaakapparaten

28,83

         

Schoonmaakmiddelen

380,37

         

St. pand onderhoud

66,87

         

Tel. ziekenboeg

329,39

         

Telefoon- en faxkosten

95,60

         

Textiel

43,95

         

Vervanging apparatuur

650,58

         

Verzekeringen

208,65

         

Verzendkosten

44,29

         

Verzorging hygiëne

3,50

         

Vogelopvang

36,47

         

Website

120,00

         

Werkkleding

39,90

         
             
             

Totaal

11735,59

         

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

             
             
       
             
             
             
     

 

     
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

                  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

I

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 


   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

     
     
     
     
     
     
     
     
         

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

     
     
     
     
     
     
     
     
         

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

     
     
     
     
     
     
     
     
   

 

     
     
     
     
     
     
     
     
         

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
24/7 tweemaal daags insuline voor de diabetes dieren
24/7 tweemaal daags insuline voor de diabetes dieren