De doelstelling

 

De stichting is opgericht 26 november 1996, daar er duidelijk de behoefte bestond aan een opvang voor oude, mindervalide en chronisch zieke gezelschapsdieren welke zich bevonden in Nederlandse instellingen, asielen en dierenartspraktijken. Deze huisvesting bij hen was tijdelijk en zij zochten naar een vaste opvang. Stichting Dier en Daad heeft deze taak op zich genomen en biedt een basis van vaste huisvesting en verzorging. Wij hadden deze zorg taak al langer dan 5 jaar en hebben deze omgezet naar een stichtingsvorm. Doelstelling statutair vastgesteld met statuten 26 november 1996 Artikel 2.

 

De stichting heeft ten doel:

 

a. een adequate opvang te bieden aan oude, mindervalide en chronisch zieken gezelschapsdieren en ondersteuning te bieden aam particulieren, stichtingen en instanties die dit doel onderschrijven

b. het verlichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De dieren verblijven in de privéwoning van een bestuurslid, welke zelf de huur en aanverwanten betaalt.

 

Het verkrijgen van donaties en giften

 

Vermogen statutair vastgesteld in de statuten van 26 november 1996, Artikel 3:

 

Het vermogen van de stichting zal gevormd worden door:

- het door de oprichter tot verwezenlijking van het stichtingsdoel bestemde bedrag van 2.252,31  gulden.

- subsidies en donaties

- hetgeen de stichting door erfstelling, legaat schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt. De stichting onderhoudt contacten met haar donateurs en diverse instellingen door middel van nieuwsbrieven, informatie op de website en gebruik van sociale media.

 

Financiële verantwoording    

 

Artikel 8 statuten: besluitvorming (mede met betrekking tot financiële zaken) komt mede toe aan twee gezamenlijke handelende bestuursleden.

 

Het jaarverslag wordt eenmaal per jaar door de penningmeester opgemaakt en met het bestuur besproken. Tevens bespreekt het bestuur de financiële stand van zaken tijdens bestuursvergaderingen.

 

Ontbinding en vereffening opgenomen conform de statuten Artikel 13:

 

5. Een overschot van vereffening zal worden besteed overeenkomstig het doel van de stichting, of komt ten goede aan een algemeen nut beogende instelling.

 

Stichting Dier en Daad, zal, zoals voorgeschreven in de nieuwe voorwaarden ANBI per 1 juli haar financieel jaarverslag en balans op deze site openbaar maken.

 

Het beloningsbeleid

 

Beloningsbeleid, overeenkomstig de statuten 26 november 1996 van Stichting Dier en Daad Artikel 5 De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun gemaakte kosten.

 

 

Hieronder kunt u de gegevens downloaden betreffende

  • Beleidsplan 2024 tot en met 2025
  • Jaarverslag
  • Financieel jaarverslag 2023

 

Beleidsplan 2024 tot en met 2025
Beleidplan 2024 tot en met 2025.docx
Microsoft Word document 173.8 KB
Financieel jaarverslag 2023
Financieel jaarverslag 2023 overzicht in
Microsoft Word document 177.0 KB
24/7 tweemaal daags insuline voor de diabetes dieren
24/7 tweemaal daags insuline voor de diabetes dieren